#هیئت_تعطیل_نیست…(رزمایش همدلی۵)

#هیئت_تعطیل_نیست...(رزمایش همدلی5)

مکان: مسجد ساعت