جلسه هفتگی هیئت مورخ جمعه 2 اسفند تعطیل شد

    سخنران:جلسه هفتگی هیئت مورخ جمعه 2 اسفند تعطیل شد

    مداح: جلسه هفتگی هیئت مورخ جمعه 2 اسفند تعطیل شد

    زمان: جلسه هفتگی هیئت مورخ جمعه 2 اسفند تعطیل شد

    مکان: به دلیل قرار گرفتن مسجد در نزدیکی فرمانداری و ممنوعیت رفت و آمد در روز جمعه ( برای جمع آوری صندوق های رای ) در این منطقه